BIOGRAFI AL-IMAM AL-HAFIZH IBNU KATSIR DAN KlTABNYA Al-BlDAYAH WAN NlHAYAH

BIOGRAFI
AL-IMAM AL-HAFIZH IBNU KATSIR
DAN
KlTABNYA Al-BlDAYAH WAN
NlHAYAH
Beliau adalah seorang yang dijuluki sebagai al-Hafizh, al-Hujjah, al-
Muarrikh, ats-Tsiqah Imaduddin Abul Fida’ Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir al-
Qurasyi al-Bashrawi ad-Dimasyq asy-Syafi’i.
Lahir di sebuah desa yang bernama Mijdal daerah bagian Bushra pada tahun
700 H. Ayahnya meninggal ketika beliau berusia tiga tahun dan beliau rerkenal
sebagai khatib di kota itu. Adapun Ismail Ibnu Katsir merupakan anak yang paling
bungsu. Beliau dinamai Ismail sesuai dengan nama kakaknya yang raling besar
yang wafat ketika menimba ilmu di kota Damaskus sebelum beliau lahir.
Pada tahun 707 H, Ibnu Katsir pindah ke Damaskus, dan di sanalah dia mulai
menuntut ilmu dari saudara kandungya Abdul Wahhab2 Ketika itu dia telah hafal
al-Qur’an, dan sangat menggandrungi pelajaran hadits, fikih, maupun tarikh.
Beliau juga turut menimba ilmu dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Wafat tahun
728 H). Begitu besarnya cintanya kepada gurunya ini sehingga dia terus-menerus
bermulazamah (mengiringinya), dan begitu terpengaruh dengannya hingga
mendapat berbagai macam cobaan dan hal-hal yang menyakitinva demi membela
dan mempertahankan gurunya ini.3
Pergaulan dengan gurunya ini membuahkan berbagai macam faedah yang
turut membentuk keilmuannya, akhlaknya dan tarbiyah kemandirian dirinya yang
begitu mendalam, karena itulah beliau menjadi seorang yang benar-benar mandiri
dalam berpendapat. Beliau akan selalu berjalan sesuai dengan dalil, tidak pernah
ta’assub (fanatik) dengan mazhabnya, apalagi mazhab orang lain, dan karya-karya
besarnya menjadi saksi atas sikapnya ini.4 Beliau selalu berjalan di atas Sunnah,
konsekuen mengamalkannya, serta selalu memerangi berbagai bentuk bid’ah dan
fanatik madzhab.
Di antara guru beliau yang terkemuka selain Ibnu Taimiyah, Alamuddin al-
Qashim bin Muhammad al-Barzali (wafat tahun 739 H) dan Abul Hajjaj Yusuf bin
az-Zaki al-Mizzi (wafat tahun 748 H).
Para ulama di zamannya maupun yang datang sesudahnya banyak
memberikan kata pujian terhadap dirinya, di antaránya ai-Imam adz-Dzahabi yang
berkata mengenai dirinya, “Beliau adalah ai-Imam al-Faqih al-Muhad-dist yang
ternama, seorang faqih yang handal, ahli hadits yang tersohor, serta seorang ahli
tafsir yang banyak menukil.”5
Muridnya yang bernama Ibnu Hijji berkata, “Dia adalah orang yang pernah
kami temui dan paling kuat hafalannya terhadap matan hadits, paling paham
dengan takhrij dan para perawinya, dapat membedakan yang hadits shahih dengan
yang lemah, banyak menghafal di luar kepala berbagai kitab tafsir dan tarikh,
jarang sekali lupa, dan memiliki pemahaman yang baik serta agama yang benar.”6
Al-Allamah al-Aini berkata, “Dia adalah rujukan ilmu tarikh, hadits,dan
tafsir.”7
Ibnu Habib berkata, “Dia masyhur dengan kekuatan hafalan dan redaksi yang
bagus, dan menjadi rujukan dalam ilmu tarikh, hadits maupun tafsir.”8
Di antara karya besarnya, Tafsir al-Qur’anuí Azhim, Jami’ al-Masanid iya as-
Sunan, at-Takmu fi Ma’rifatis Tsiqat wa ad-Dhuafa’ wa al-Majahil -dalam kitab ini
beliau menggabungkan apa yang terdapat dalam kitab Tahdzibul Kamal karya
besar al-Mizzi dan Mizanul ‘idal karya adz-Dzahabi dengan sedikit penambahan
dalam ilmu jarh wa at-ta’du- dan kitab lainya yaitu al-Bidayah wan Nihayah.
Kitab terakhir ini merupakan ensiklopedi ilmu sejarah. Beliau memulai
kitabnya ini dengan menyebutkan kejadian makhluk-makluk besar seperti ‘Arsy,
kursi, langit, bumi, apa-apa yang terdapat di dalamnya dan apa-apa yang terdapat
di antara langit dan bumi berupa para malaikat, jin maupun setan-setan kemudian
beliau berbicara tentang proses penciptaan Adam as, kisah para nabi dan Rasul
hingga zaman Isa bin Maryam as, kisah umat-umat yang semasa dengan mereka,
sikap para umat terhadap para rasul yang diutus ketengah mereka, dan bagaimana
akhir dari perjalanan dan nasib umat-umat tersebut, dengan inilah beliau
mengkahiri bagian pertama dari kitabnya.
Adapun bagian kedua, kitab ini memuat berita umat-umat terdahulu dari
bani Israel dan umat lainnya, hingga akhir zaman al-fatrah (masa kekosong-an
nabi, pent.) kecuali zaman Arab pra-Islam dan masa jahiliyyah (di mulai dari juz
2/102) menurut naskah cetakan Darul Fikri di Beirut tahun 1398 H-1978 M.
Bagian ketiga, kitab ini memuat berita tentang sejarah Arab (dari juz 2/156)
dan diakhiri dengan pernikahan antara Abdullah bin Abdul Muth-thalib dengan
Aminah binti Wahab, Ibu Rasulullah saw.
Bagian keempat, kitab ini memuat sirah (sejarah) Rasulullah saw. (dimulai
dari juz 2/252). Penulis mulai menerangkan tema sirah Nabi dengan pemba-hasan
yang panjang, beliau membaginya menjadi beberapa bagian,
Pertama, mulai masa kelahiran Rasul hingga beliau diutus sebagai Rasul
Kedua, mulai masa beliau diutus sebagai Rasul hingga hijrah.
Ketiga, Peperangan-peperangan, pasukan-pasukan kecil yang dikirim
(detasemen/ saariyah), pengiriman para utusan, haji wada’, sakit beliau hingga
wafatnya. Ibnu Katsir mengulasnya sesuai dengan kronologis waktu. Dimulai dari
tahun pertama hijrah, kemudian beliau menulis biografi Nabi, istri-ístri beliau,
surat-surat yang beliau kirim, para penjaganya, kuda-kudanya, pakaianpakaiannya…
dan seterusnya, kemudian menutup pembicaraan tentang sirah nabi
dengan tema-tema yang berkaitan dengan sirah di antara-nya, kitab Syama’il (6/11)
kemudian kitab Dala’il an-Nubuwah (tanda-tanda kenabian) (6/65) kemudian
beliau berbicara mengenai fadha’il (keutamaan nabi) dan kekhususan beliau
(6/257).
Bagian kelima, kitab ini memuat sejarah Islam pertama, catatan kejadiankejadian
penting pada masa itu, serta catatan wafatnya tokoh-tokoh penting.
Beliau menyusun kejadian-kejadian itu sesuai dengan urutan tahun. Dimulai
dari tahun ke 11 hijriyah (juz 6/301), metode beliau dalam bagian kelima ini, yaitu
menyebutkan kejadian-kejadian penting setiap tahun, Kemudian barulah beliau
menyebutkan wafatnya tokoh-tokoh penting pada tahun itu. Beliau banyak
menyebutkan biografi dari tokoh-tokoh tersebut, walaupun terkadang beliau hanya
menyebutkan tahun wafat mereka saja, dan begitulah seterusnya metode
pengarang hingga akhir buku ini. Kitab tarikh yang beliau tulis ini berhenti hingga
tahun 768 H, yaitu tujuh tahun sebelum beliau wafat.
Bagian keenam, kitab ini memuat tentang fitnah dan bencana yang akan
terjadi di akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat, kemudian mengenai hari
berbangkit, berkumpulnya manusia di padang mahsyar, karakter neraka maupun
surga. namun sayang bagian ini tidak dicetak bersamaan dalam kitab ini, tetapi
dicetak secara terpisah dengan judul, an-Nihayah fi al-fitan zua al-Malahim
walaupun sebenarnya beliau telah menyebutkan bagian ini dalam mukaddimah,9
dan beliau kembali menyebutkan perihal ini diakhir pembahasan tentang sirah
9 Al-Bidayah wan Nihayah, 1/6.
nabi,10 dan itulah yang beliau maksud dari kata wan Nihayah dalam judul kitab.
METODE DAN REFERENSI YANG DlGUNAKAN
Dalam menulis karya besar ini al-Hafizh Ibnu Katsir menggunakan
referensi dasar yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah, dibarengi dengan atsar dan khabar
yang maqbul (diterima) oleh para ulama pewaris nabi yang biasa mengambil
rujukan dari lentera sunnah nabi Muhammad saw.
Beliau berkata, “Kami tidak akan menyebutkan riwayat-riwayat Israiliyyat,
kecuali yang telah diizinkan syariat untuk dinukil yang tidak menyelisihi al-Qur’an
dan sunnah RasulNya saw, dan inilah bagian dari hal-hal yang tidak boleh
dibenarkan ataupun didustakan yang biasanya menceritakan secara lebih luas
berita-berita ringkas yang terdapat dalam agama kita, seperti penyebutan nama
yang tidak disebutkan dalam syariat kita, yang hakikatnya tidak begitu penting
untuk kita ketahui detailnya, maka dalam hal ini kami akan sebutkan sebagai
pelengkap saja bukan sebagai hujjah yang akan dijadi-kan sebagai landasan, sebab
sandaran sebenarnya hanyalah al-Qur’an yang mulia dan riwayat-riwayat yang
dinukil secara shahih ataupun hasan, adapun riwayat-riwayat yang lemah akan
kami jelaskan kelemahannya.”11 Inilah metodologi yang dipakai pengarang bukubuku
sirah nabi dan berita-berita para nabi sebelumnya, dan demikian juga halnya
metode yang dipakai pada bagian akhir kitab ini (tentang fitnah dan huru-hara hari
kiamat) beliau selalu bersandar kepada al-Qur’an dan riwayat-riwayat hadits yang
menafsirannya baik secara marfu’ ataupun mauquf, baik hadits tersebut shahih
ataupun hasan, dan beliau akan menyebutkan riwayat yang terdapat kelemahan di
dalamnya sambil mengingatkannya.
Keunikan metode ini, beliau selalu menyebutkan hadits-hadits maupun atsar
lengkap dengan sanadnya, agar para pembaca maupun peneliti dapat mengetahui
kedudukan sanad tersebut, dan akan lebih mudah untuk meng-kritisinya, beliau
tidak pula menyebutkan berita Israiliyyat kecuali yang dibolehkan syariat saja,
selain itu beliau tidak menyebutkannya kecuali untuk mengingkarinya.
Beliau telah menyebutkan kritikannya kepada ulama-ulama umat ini yang
memuat dalam buku-buku mereka riwayat israiliyyat, beliau berkata, “Kami tidak
akan mengikuti jejak mereka, ataupun menempuh jalan mereka, kami tidak akan
sebutkan riwayat-riwayat seperti itu kecuali sedikit saja agar lebih ringkas,
kemudian akan kami terangkan yang haq dan yang sesuai dengan apa-apa yang
terdapat dalam agama kita, adapun berita yang menye-lisihi konsep agama kita
pastilah akan aku ingkari.”12
Jadi referensi beliau di bagian pertama adalah sebagai berikut,
* Al-Qur’anul karim dan kitab-kitab tafsir bil ma’tsur (tafsir dengan atsar
maupun hadits, pent), kemudian asbabun nuzul (sebab turun ayat).
* Sunnah-sunnah yang diriwayatkan dari Nabi saw| baik yang terdapat dalam
kitab-kitab Shahih (yang memuat hadits shahih saja, pent), kitab Sunan, Musnad,
maupun Jami’.
* Atsar yang dinukil dari perkataan sahabat dan para tabi’in.
* Kitab-kitab yang terdahulu seperti, Taurat dan Injil, namun beliau
akan memilih-milih dari kitab tersebut -sebagaimana yang beliau sebutkan
lebih dari sekali-, berita-berita yang boleh kita riwayatkan sebagaimana
sabda Nabi saw,
“Silakan menyampaikan riwayat dari bani Israil tidaklah mengapa, namun
siapa saja yang berdusta atas namaku maka hendaklah mangambil tempat di
neraka.”13
* Di antara referensi beliau dalam penulisan sirah, kitab-kitab maghazi wa ad
dalailun nubuwwah, khususnya kitab Maghazi Ibnu Ishaq dan Musa bin Uqbah,
ataupun kitab Dalail an-Nubuwwah karya Abu Nu’aim ataupun Dalilun Nabi karya
al-Baihaqi.
Disebabkan begitu luasnya bacaannya dan hafalannya terhadap sunnah nabi,
sehingga seolah-olah beliau benar-benar mengusai semua yang terdapat dalam
kitab-kitab Shahih, Sunan, Musnad, Mushannaf, dan kitab-kitab tafsir bil ma’tsur
yang berkaitan dengan tema-tema yang terdapat dalam sirah nabi.
Adapun referensi beliau dalam menulis kejadian-kejadian penting dan
wafatnya para tokoh adalah kitab-kitab yang telah disebutkan tadi, khususnya
penukilan dari kitab Tarikh Rusul wal Muluk karya Ibnu Jarir ath-Thabari (wafat
310 H), Tarikh Madinah ad-Dimasyqi karya Ibnu Asakir (wafat 571 H), kitab al-
Muntazham karya Ibnu al-Jauzi (wafat 597), kitab al-Kamilfi at-Tarikh karya Ibnu
al-Atsir (wafat 630).
Adapun ketika menulis Masa Dinasti Ayyubi dan Dinasti Mamalik beliau
bersandar kepada kitab penulis yang hidup di zaman itu, seperti Kitab Mir’atu az-
Zaman fi Tarikh al-A’yan karya Sibt al-Jauzi (wafat 653 H) dan kitab ar-Raudatain
fi akhbar ad-Daulatain an-Nuriyah wa as-Salahiyyah karya Abdurrahman bin Ismail
al-Maqdisi (wafat 669 H), kitab al-Jami’ al-Mukhtasar `fi Unwan at-Tawarikh wa
Uyun as-Siyar karya Ibnu Anjab yang dikenal dengan Ibnu as-Sa’iy (wafat 673),
kitab Wafayatul’A’yan wa anba’u Abnai az-Zaman karya al-Qadhi Ibnu Khalkan
(wafat 681 H), kitab Qutbuddin al-Yunini (wafat 736 H) yang merupakan syarah
13 Diriwayatkan oleh al-Bukhar¡ dalam Sfjahiñnya, Kitab Ahadits al-Anbiya. (b/ 496 dengan FathulBan).
kitab Mir’atu az Zaman karya Sibt al-Jauzi, kitab al-Muqtafa fi at-Tarikh yang
merupakan penjelasan dari kitab Tarikh Abu Syarnah karya Alamuddin al-Qashim
al-Barzali (wafat 739 H).14
Beliau juga banyak mengambil referensi dari kitab Tarikh Islam karya imam
Adz-Dzahabi (wafat 748 H) khususnya ketika menukil tanggal wafat para tokoh
dan biografi mereka, tidak hanya itu saja tetapi beliau juga banyak mengambil dari
sejarah yang beliau alami dan beliau saksikan sen-diri. Ditambah pula dengan
sejarah yang dialami dan saksikan para gurunya. Di antara sekian informasi
sejarah penting itu beliau lebih mengkhususkan diri dengan mengkaji berbagai
keterangan dari berita-berita yang disampaikan guru beliau, Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah, baik mengenai perdebatannya dengan lawan-lawannya, sepak
terjangnya dalam berjihad maupun sikapnya.
Nampak jelas bagi kita dari buku ini betapa luas wawasan Ibnu Katsir dalam
masalah ilmu-ilmu syariat, istiqomah dan kelurusan aqidah maupun pemikirannya
dan kecenderungannya terhadap sunnah nabi.
Tidak hanya sekedar menukil, tetapi beliau banyak mengkritisi nash-nash
yang sampai kepadanya, selain itu beliau akan saring dan pilih dengan seksama
sambil terus berusaha untuk meringkas, merangkum, mengkritik sanad dan
matannya, dan terkadang mendiskusikan serta membantah pendapat-pendapat
yang keliru dengan buah pikirannya yang jelas dan jitu. Namun terkadang terlihat
dirinya mengikuti pendapat ulama-ulama terdahulu meski-pun sebenarnya beliau
tidak merasa puas dengan berbagai pendapat terse-but.15

…………………………………………………………………………….

2 – Bidayah wan Nihayah, 31/ 142.
3 Az-Zahab, 6/232
4 Ahmad Syakir, MuqoddimahUmdah At-Tafsir, 1/28

5 Al-Mu’jam al-Mukhtas, Him. 74
6 An-Nuaimi, ad-Darís fi Akhbar al-Madarís 1/ 36-37.
7 An-Nujum adz-Dzahirah 11/123
8 Syazarat asz-Dzahab 6/231.

9 Al-Bidayah wan Nihayah, 1/6.

10 . Ibid, 6/300.
11 Ibid, 1/6
12 Ibid lib
14 Lihat Mas’ud ar-Rahman an-Nadawi, Ibnu Katsir ka al-Muarrikh him. 116-121, 136-139
15 Al-Bidayah wan Nihayah, 8/202.

Iklan

One response to “BIOGRAFI AL-IMAM AL-HAFIZH IBNU KATSIR DAN KlTABNYA Al-BlDAYAH WAN NlHAYAH

  1. Asslam… Saya ikut mentelaah terimakasih wasslm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Untuk yang Sehati

Bercita-cita mengamalkan Islam secara utuh adalah suatu hal yang wajib bagi setiap muslim....
Namun bila belum mampu seluruhnya, jangan ditinggalkan semuanya....Karena Alloh Subhanahu wata'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuan maksimal yang dimiliki...

Buat diriku & dirimu

....Jangan pernah merasa cukup untuk belajar Islam, karena semakin kita tahu tentang Islam, semakin kita tahu tentang diri kita (...seberapa besar iman kita, ...seberapa banyak amal kita,....seberapa dalam ilmu kita, dan sebaliknya...seberapa besar kemunafikan kita, ...seberapa banyak maksiat kita, ...seberapa jauh kedunguan kita)
....Barangsiapa mengenal dirinya, maka semakin takut ia kepada Alloh Subhaanahu wata'ala

Do’a kita

Semoga Alloh Subhaanahu wata'ala meneguhkan hati kita dalam Islam hingga maut menjemput kita,...aamiin

Kalender

Januari 2010
S M S S R K J
« Des   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Total Pengunjung

  • 224,851 klik
%d blogger menyukai ini: